23rd September 6:49am (GMT-6)

England (SSL) Women - 러시아 (SSL) 여성 16.09.2020

England (SSL) Women

9 - 7

러시아 (SSL) 여성

1반

1' 골 England (SSL) Women
3' 골 England (SSL) Women
5' 골 England (SSL) Women
9' 골 England (SSL) Women


11' 골 England (SSL) Women
13' 골 England (SSL) Women

1' 골 러시아 (SSL) 여성
9' 골 러시아 (SSL) 여성
9' 골 러시아 (SSL) 여성


15' 골 러시아 (SSL) 여성
2반

19' 골 England (SSL) Women

24' 골 England (SSL) Women
29' 골 England (SSL) Women

16' 골 러시아 (SSL) 여성

22' 골 러시아 (SSL) 여성


30' 골 러시아 (SSL) 여성
경기 상세
9 점수 7
1` 1 — 0
1` 1 — 1
3` 2 — 1
5` 3 — 1
9` 3 — 2
9` 4 — 2
9` 4 — 3
11` 5 — 3
13` 6 — 3
15` 6 — 4
16` 6 — 5
19` 7 — 5
22` 7 — 6
24` 8 — 6
29` 9 — 6
30` 9 — 7

잡담

메시지 없음

Livescore Chat에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!

연락처