3rd August 11:33am (GMT-5)
겔 가바 골! [1-1]

FC 파르스 조누비 잠 - 샤힌 부셔흐르 FC 01.08.2020

FC 파르스 조누비 잠

0 - 2

샤힌 부셔흐르 FC

1반

22'   FC 파르스 조누비 잠


9'   샤힌 부셔흐르 FC

23' 골 샤힌 부셔흐르 FC
41' 골 샤힌 부셔흐르 FC
2반

90 + 4'   샤힌 부셔흐르 FC
경기 상세
0 점수 2
100 공격 70
45 볼 소지 55
10 코너킥 7
84 위험한 공격 63
6 파울 히트 25
25 프리킥 8
0 부상 2
2 오프사이드 0
0 차단된 샷 2
3 샷 오프 골 7
4 슛 온 골 5
3 골키퍼 세이브 4
5 대체 3
19 드로잉 23
1 옐로 카드 2
icon 경기 시작
[12:04:26]
1` 프리킥 icon
1` 목표물을 쏴 icon
icon 1` 골킥
2` 던져 icon
icon 2` 프리킥
3` 골킥 icon
4` 던져 icon
4` 던져 icon
5` 던져 icon
6` 던져 icon
7` 던져 icon
7` 던져 icon
8` 코너킥 icon
8` 던져 icon
9` 옐로 카드 icon
icon 9` 프리킥
10` 골킥 icon
icon 11` 프리킥
icon 11` 프리킥
icon 12` 던져
icon 12` 프리킥
15` 던져 icon
16` 코너킥 icon
17` 던져 icon
18` 프리킥 icon
icon 21` 코너킥
icon 22` 옐로 카드
22` 던져 icon
22` 프리킥 icon
23` 0 — 1 icon
icon 25` 코너킥
icon 26` 던져
icon 26` 프리킥
27` 골킥 icon
icon 28` 골킥
28` 목표물을 쏴 icon
icon 29` 던져
29` 상해 icon
icon 31` 오프사이드
33` 던져 icon
34` 코너킥 icon
icon 34` 프리킥
icon 35` 프리킥
icon 36` 대상에 총
icon 36` 코너킥
icon 36` 코너킥
icon 37` 프리킥
icon 38` 프리킥
icon 39` 던져
icon 39` 던져
icon 40` 던져
icon 40` 프리킥
41` 0 — 2 icon
42` 골킥 icon
43` 목표물을 쏴 icon
icon 43` 골킥
44` 코너킥 icon
45` 던져 icon
icon 45` 던져
45` 던져 icon
icon 45` 코너킥
icon 45` 프리킥
icon 후반
[13:10:15]
icon 46` 프리킥
icon 47` 던져
icon 48` 던져
48` 던져 icon
icon 51` 프리킥
icon 52` 오프사이드
icon 52` 대상에 총
icon 53` 골킥
53` 목표물을 쏴 icon
54` 목표물을 쏴 icon
icon 54` 골킥
icon 55` 프리킥
icon 56` 대상에 총
56` 던져 icon
56` 프리킥 icon
icon 57` 골킥
icon 57` 던져
icon 59` 목표물을 쏴
59` 골킥 icon
icon 60` 프리킥
icon 62` 코너킥
62` 골킥 icon
icon 63` 프리킥
icon 63` 던져
64` 대상에 총 icon
65` 상해 icon
66` 던져 icon
icon 67` 던져
icon 68` 코너킥
68` 던져 icon
icon 69` 프리킥
icon 70` 프리킥
icon 71` 던져
72` 던져 icon
72` 대상에 총 icon
icon 73` 던져
74` 던져 icon
75` 프리킥 icon
79` 던져 icon
80` 목표물을 쏴 icon
icon 80` 골킥
icon 80` 던져
icon 80` 프리킥
icon 81` 대상에 총
icon 81` 던져
82` 프리킥 icon
icon 82` 프리킥
83` 던져 icon
84` 코너킥 icon
icon 84` 프리킥
85` 대상에 총 icon
icon 85` 던져
icon 86` 던져
icon 86` 목표물을 쏴
86` 골킥 icon
icon 87` 프리킥
icon 89` 프리킥
89` 던져 icon
90` 골킥 icon
icon 90` 던져
icon 90` 골킥
90` 목표물을 쏴 icon
icon 90` 코너킥
icon 90` 목표물을 쏴
90` 골킥 icon
90` 코너킥 icon
90` 옐로 카드 icon
icon 90` 프리킥
90` 코너킥 icon
icon 90` 골킥
icon 90` 코너킥
icon 90` 코너킥
연락처