23rd September 12:42pm (GMT-5)

마카비 텔 아비브 - 디나모 브레스트 16.09.2020

마카비 텔 아비브

1 - 0

디나모 브레스트

1반
42'   마카비 텔 아비브

2반

50' 골 비톤, 댄
76'   마카비 텔 아비브

90 + 5'   마카비 텔 아비브
50'   디나모 브레스트


90 + 4'   디나모 브레스트

경기 상세
1 점수 0
91 공격 87
54 볼 소지 46
8 코너킥 5
66 위험한 공격 39
13 파울 히트 13
18 프리킥 22
0 부상 2
9 오프사이드 5
1 페널티 0
1 차단된 샷 2
6 샷 오프 골 5
6 슛 온 골 1
1 골키퍼 세이브 4
3 대체 3
12 드로잉 18
3 옐로 카드 2
icon 경기 시작
[13:00:12]
1` 프리킥 icon
2` 던져 icon
icon 2` 던져
icon 3` 던져
icon 3` 던져
icon 4` 목표물을 쏴
4` 골킥 icon
icon 5` 프리킥
icon 5` 목표물을 쏴
5` 골킥 icon
6` 던져 icon
6` 던져 icon
7` 던져 icon
8` 코너킥 icon
9` 오프사이드 icon
icon 9` 프리킥
10` 던져 icon
12` 프리킥 icon
icon 13` 골킥
15` 골킥 icon
icon 17` 던져
icon 18` 대상에 총
icon 18` 코너킥
icon 22` 프리킥
23` 골킥 icon
icon 24` 오프사이드
icon 25` 프리킥
27` 골킥 icon
27` 프리킥 icon
29` 프리킥 icon
30` 던져 icon
30` 던져 icon
icon 30` 던져
30` 던져 icon
icon 31` 던져
31` 프리킥 icon
icon 33` 던져
icon 34` 프리킥
icon 35` 코너킥
icon 35` 오프사이드
38` 골킥 icon
39` 던져 icon
40` 골킥 icon
42` 프리킥 icon
icon 42` 옐로 카드
icon 43` 골킥
icon 45` 오프사이드
icon 후반
[14:02:27]
icon 48` 골킥
47` 목표물을 쏴 icon
icon 49` 대상에 총
icon 49` 코너킥
50` 옐로 카드 icon
icon 50` 1 — 0
비톤, 댄
51` 던져 icon
52` 던져 icon
icon 52` 프리킥
53` 프리킥 icon
55` 코너킥 icon
55` 목표물을 쏴 icon
icon 55` 골킥
55` 프리킥 icon
56` 프리킥 icon
57` 목표물을 쏴 icon
icon 57` 골킥
icon 58` 오프사이드
58` 프리킥 icon
59` 대상에 총 icon
59` 던져 icon
icon 60` 프리킥
icon 61` 대상에 총
61` 프리킥 icon
62` 코너킥 icon
63` 코너킥 icon
icon 64` 프리킥
icon 64` 오프사이드
64` 목표물을 쏴 icon
icon 64` 골킥
66` 던져 icon
icon 66` 골킥
icon 67` 오프사이드
icon 67` 프리킥
68` 코너킥 icon
68` 오프사이드 icon
69` 던져 icon
69` 던져 icon
icon 69` 던져
icon 70` 오프사이드
icon 71` 프리킥
icon 71` 프리킥
icon 72` 던져
icon 72` 코너킥
icon 73` 코너킥
icon 73` 코너킥
icon 73` 목표물을 쏴
73` 골킥 icon
icon 74` 던져
75` 골킥 icon
icon 75` 목표물을 쏴
icon 76` 코너킥
icon 76` 오프사이드
76` 오프사이드 icon
77` 골킥 icon
icon 77` 목표물을 쏴
icon 76` 옐로 카드
icon 79` 오프사이드
icon 80` 대상에 총
icon 80` 코너킥
icon 81` 대상에 총
81` 목표물을 쏴 icon
icon 81` 골킥
82` 던져 icon
83` 던져 icon
84` 상해 icon
icon 85` 골킥
85` 부상 반환 icon
85` 골킥 icon
icon 85` 목표물을 쏴
87` 던져 icon
icon 89` 프리킥
90` 상해 icon
icon 90` 던져
90` 오프사이드 icon
icon 90` 던져
90` 골킥 icon
icon 90` 프리킥
90` 프리킥 icon
90` 프리킥 icon
90` 옐로 카드 icon
icon 90` 옐로 카드
90` 오프사이드 icon

잡담

메시지 없음

Livescore Chat에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!

연락처