18th September 12:00pm (GMT-5)

스피슈스케포드흐라디에 - 슬라 보예 트레비 쇼프 16.09.2020

스피슈스케포드흐라디에

2 - 1

슬라 보예 트레비 쇼프

1반

32' 골 스피슈스케포드흐라디에

45 + 1' 골 스피슈스케포드흐라디에
6' 골 슬라 보예 트레비 쇼프

40'   슬라 보예 트레비 쇼프

2반

75'   스피슈스케포드흐라디에

62'   슬라 보예 트레비 쇼프

85'   슬라 보예 트레비 쇼프
경기 상세
2 점수 1
108 공격 158
1 코너킥 11
60 위험한 공격 119
1 페널티 0
5 샷 오프 골 16
2 슛 온 골 3
3 대체 3
1 옐로 카드 3
icon 경기 시작
[09:59:30]
1` 던져 icon
1` 던져 icon
icon 2` 던져
icon 3` 던져
icon 4` 프리킥
icon 5` 던져
icon 5` 프리킥
6` 0 — 1 icon
6` 던져 icon
7` 던져 icon
7` 목표물을 쏴 icon
icon 7` 골킥
8` 던져 icon
icon 8` 던져
8` 던져 icon
icon 9` 프리킥
11` 코너킥 icon
icon 11` 골킥
11` 목표물을 쏴 icon
12` 프리킥 icon
13` 골킥 icon
13` 오프사이드 icon
14` 던져 icon
15` 코너킥 icon
15` 오프사이드 icon
icon 16` 프리킥
icon 17` 던져
icon 18` 골킥
18` 목표물을 쏴 icon
icon 18` 던져
icon 20` 프리킥
icon 21` 던져
22` 프리킥 icon
icon 24` 프리킥
icon 25` 골킥
icon 25` 던져
26` 던져 icon
icon 26` 목표물을 쏴
26` 골킥 icon
icon 29` 프리킥
29` 골킥 icon
30` 던져 icon
30` 코너킥 icon
30` 던져 icon
icon 31` 골킥
31` 목표물을 쏴 icon
icon 32` 1 — 1
34` 오프사이드 icon
34` 던져 icon
icon 35` 골킥
icon 36` 코너킥
icon 36` 던져
icon 37` 프리킥
icon 39` 던져
icon 40` 프리킥
40` 옐로 카드 icon
icon 41` 던져
icon 41` 던져
41` 프리킥 icon
42` 프리킥 icon
43` 대상에 총 icon
43` 코너킥 icon
icon 44` 프리킥
icon 45` 2 — 1
icon 후반
[10:59:55]
icon 48` 골킥
48` 목표물을 쏴 icon
icon 48` 골킥
icon 49` 프리킥
50` 던져 icon
51` 대상에 총 icon
icon 51` 던져
icon 51` 프리킥
icon 52` 목표물을 쏴
52` 골킥 icon
52` 던져 icon
52` 던져 icon
53` 목표물을 쏴 icon
icon 53` 골킥
53` 프리킥 icon
icon 54` 골킥
55` 코너킥 icon
icon 55` 골킥
55` 목표물을 쏴 icon
icon 56` 던져
56` 던져 icon
57` 목표물을 쏴 icon
icon 57` 골킥
icon 58` 프리킥
icon 59` 프리킥
icon 59` 던져
icon 60` 오프사이드
icon 60` 던져
61` 던져 icon
icon 62` 프리킥
62` 옐로 카드 icon
icon 64` 목표물을 쏴
64` 골킥 icon
64` 던져 icon
icon 65` 던져
icon 65` 프리킥
66` 던져 icon
66` 프리킥 icon
66` 던져 icon
67` 프리킥 icon
icon 67` 던져
icon 68` 던져
68` 던져 icon
icon 69` 프리킥
70` 프리킥 icon
71` 코너킥 icon
icon 71` 던져
72` 던져 icon
73` 던져 icon
73` 던져 icon
73` 던져 icon
74` 던져 icon
75` 프리킥 icon
icon 75` 옐로 카드
icon 76` 골킥
icon 77` 던져
icon 77` 골킥
77` 목표물을 쏴 icon
78` 던져 icon
78` 코너킥 icon
79` 던져 icon
80` 던져 icon
80` 던져 icon
81` 목표물을 쏴 icon
icon 81` 골킥
81` 프리킥 icon
icon 82` 던져
82` 프리킥 icon
83` 던져 icon
84` 코너킥 icon
84` 프리킥 icon
icon 85` 던져
85` 옐로 카드 icon
icon 86` 던져
87` 코너킥 icon
87` 오프사이드 icon
icon 87` 던져
88` 골킥 icon
89` 코너킥 icon
89` 프리킥 icon
90` 코너킥 icon
icon 90` 프리킥

잡담

메시지 없음

Livescore Chat에서 가장 먼저 대화를 시작하세요!

연락처