6th July 2:46am (GMT-5)

레브스키 소피아 - FC 비토샤 비스트리차 29.05.2020

레브스키 소피아

3 - 1

FC 비토샤 비스트리차

1반
31:54'   레브스키 소피아
37:04' 골 레브스키 소피아


2반
52:35' 골 레브스키 소피아
61:30'   레브스키 소피아

76:56' 골 레브스키 소피아68:08' 골 FC 비토샤 비스트리차

82:00'   FC 비토샤 비스트리차
경기 상세
3 점수 1
107 공격 71
65 볼 소지 35
8 코너킥 2
95 위험한 공격 49
13 파울 히트 10
13 프리킥 16
3 오프사이드 3
1 페널티 0
5 차단된 샷 1
9 샷 오프 골 3
6 슛 온 골 4
3 골키퍼 세이브 3
13 대체 13
18 드로잉 23
2 옐로 카드 1
icon 경기 시작
[10:01:30]
icon 2` 던져
2` 골킥 icon
icon 3` 프리킥
4` 오프사이드 icon
icon 5` 프리킥
icon 5` 코너킥
icon 6` 코너킥
6` 프리킥 icon
8` 던져 icon
icon 8` 목표물을 쏴
8` 골킥 icon
icon 10` 던져
10` 던져 icon
icon 10` 프리킥
icon 11` 프리킥
12` 프리킥 icon
13` 던져 icon
icon 13` 던져
icon 13` 골킥
15` 대상에 총 icon
16` 목표물을 쏴 icon
icon 16` 골킥
17` 프리킥 icon
icon 18` 던져
19` 프리킥 icon
19` 던져 icon
19` 대상에 총 icon
21` 던져 icon
icon 21` 던져
22` 골킥 icon
icon 22` 목표물을 쏴
22` 던져 icon
icon 24` 코너킥
icon 24` 던져
icon 24` 오프사이드
25` 프리킥 icon
26` 던져 icon
icon 27` 오프사이드
28` 던져 icon
icon 28` 프리킥
icon 30` 목표물을 쏴
30` 골킥 icon
icon 30` 프리킥
icon 31` 목표물을 쏴
31` 골킥 icon
32` 던져 icon
32` 프리킥 icon
icon 32` 옐로 카드
33` 던져 icon
33` 던져 icon
34` 오프사이드 icon
icon 36` 던져
37` 골킥 icon
icon 38` 1 — 0
icon 39` 던져
40` 던져 icon
40` 던져 icon
41` 프리킥 icon
42` 던져 icon
42` 프리킥 icon
icon 44` 코너킥
icon 45` 오프사이드
icon 46` 프리킥
icon 47` 던져
icon 48` 던져
icon 48` 던져
icon 48` 코너킥
icon 48` 던져
49` 프리킥 icon
icon 50` 골킥
50` 던져 icon
icon 51` 골킥
icon 53` 2 — 0
56` 프리킥 icon
56` 목표물을 쏴 icon
icon 56` 골킥
58` 던져 icon
58` 코너킥 icon
icon 59` 프리킥
icon 61` 목표물을 쏴
61` 골킥 icon
62` 프리킥 icon
icon 62` 옐로 카드
63` 목표물을 쏴 icon
icon 63` 골킥
64` 던져 icon
icon 65` 던져
67` 프리킥 icon
68` 던져 icon
69` 2 — 1 icon
icon 70` 프리킥
icon 71` 대상에 총
icon 71` 코너킥
icon 71` 대상에 총
icon 73` 코너킥
icon 74` 던져
icon 76` 던져
icon 76` 목표물을 쏴
76` 골킥 icon
icon 77` 대상에 총
icon 77` 코너킥
icon 77` 3 — 1
78` 던져 icon
79` 던져 icon
81` 던져 icon
icon 82` 프리킥
icon 83` 목표물을 쏴
83` 골킥 icon
84` 오프사이드 icon
83` 옐로 카드 icon
84` 골킥 icon
icon 84` 목표물을 쏴
85` 프리킥 icon
85` 대상에 총 icon
85` 코너킥 icon
icon 86` 던져
icon 86` 던져
88` 던져 icon
icon 90` 목표물을 쏴
90` 골킥 icon
90` 던져 icon
icon 90` 던져
연락처